ഇന്ന് (28/12/18)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ സൂര്യനഗർ, കെ വി ആർ, ചിറക്ക് താഴെ, ഡ്രീം വില്ല, കുറ്റിക്കകം വായനശാല, നടാൽ കള്ള് ഷാപ്പ്, ദേവകി ടിംബർ, നാറാണത്ത് പാലം ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 28) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുഴപ്പാല, പാറപ്പുറം, ബംഗ്ലാവ്‌മെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 28) രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കൊല്ലറത്തിക്കൽ, എ കെ ജി റോഡ്, പുഴാതി, വിവേകാനന്ദ റോഡ്, ആശാരി കമ്പനി, കപ്പാലം, പയറ്റിയ കാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 28) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: