തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയമിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റിന് അപേക്ഷ നല്‍കണം

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കും പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വോട്ടര്‍മാരായിട്ടുള്ള ജീവനക്കാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി നല്‍കണം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വരണാധികാരിക്കും ബ്ലോക്കിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കുമുള്ള അപേക്ഷ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരണാധികാരിക്കും ഡ്യൂട്ടി നിയമന ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കണം. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും വോട്ടര്‍മാരായ ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അതത് വരണാധികാരികള്‍ മുമ്പാകെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.

പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അപേക്ഷയില്‍ പേര്, വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമനമ്പര്‍, വാര്‍ഡ്/ഡിവിഷന്റെ പേര് എന്നിവ കൃത്യമായി ചേര്‍ക്കാന്‍ അപേക്ഷകര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കപ്പെടാന്‍ ഇടയാകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: