കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ (നവംബർ 29) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കൊട്ടപ്പാലം, കരിക്കൻകുളം, പുതിയകാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (നവംബർ 29) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തലശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പള്ളിത്താഴെ, ടൗൺഹാൾ, പി സി മുക്ക്, ബാങ്ക് പരിസരം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (നവംബർ 29) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുഴപ്പാല, പി സി കമ്പനി, കൂറപ്പീടിക, ഉച്ചൂളിക്കുന്ന്, നാല്മുക്ക്, അനേനിമെട്ട, അപ്പക്കടവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (നവംബർ 29) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പുതിയതെരു, പുതിയതെരു മാർക്കറ്റ്, സ്റ്റൈലോകോർണർ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (നവംബർ 29) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പറശ്ശിനി റോഡ്, പറശ്ശിനിപ്പാലം, അരിമ്പ്ര, കുറ്റിച്ചിറ, നണിയൂർനമ്പ്രം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (നവംബർ 29) രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വാലത്തുംകര, നെല്ലിക്കപ്പാലം, കടൂർമുക്ക്, കണ്ണോത്ത് മുക്ക്, തയ്യിലെ വളപ്പ്, പെരുമാച്ചേരി, കൊട്ടപ്പൊയിൽ, പാടിയിൽ, സി.ആർ.സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ നാല് വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: