പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട്: ആറ് പേർക്ക്  മോട്ടോറൈസ്ഡ് ട്രൈസിക്കിൾ നൽകും

പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസനനിധിയിൽനിന്ന് 3.24 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് സി.വി. ദിനേശൻ, വി. അലി, കെ.പി. മുനീർ, പി.യു മത്തായി എന്നീ നാല് പേർക്കും 1.62 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് എസ്. ശ്രീജു, യു.കെ. മിഥ്‌ലാജ് എന്നീ രണ്ടു പേർക്കും ശാരീരിക വൈകല്യം ബാധിച്ചവർക്കുള്ള മോട്ടോറൈസ്ഡ് ട്രൈസിക്കിൾ വാങ്ങുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

പ്രാദേശിക വികസനനിധിയിൽനിന്ന് 4.95 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശരണക്കുഴി സി.പി റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൂവത്തി കവല-താനിങ് കവല റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: