ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ സർവേയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം

ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ സർവേയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം… Link ⬇️

https://www.facebook.com/811747265522778/posts/2183871794976978/

1 thought on “ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ സർവേയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം

  1. Myself and my family fully respect shabarimala systems. The cpm goons government is trying to spoil Hindus unity of dharma and cpm is thinking breaking Hindus they will get more votes and blind followers

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: