എൽ.പി.സ്കൂളിൽ അഞ്ചുവരെ പഠിപ്പിക്കണം; അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ എട്ടാം ക്ളാസ് വരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയും അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ എട്ടാം ക്ളാസ് വരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അയൽപക്ക ദൂരപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നൽകണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിലെ ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെ ക്ളാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലും ആറുമുതൽ എട്ടുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലും സ്കൂൾ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നാക്കപ്രദേശമായ വാവോട്ട് നാലാം ക്ലാസിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ദൂരപരിധിയിൽ സ്കൂൾ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കവെയാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: