കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

5 / 100

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ അമ്പാടി റോഡ്, വിവേക് കോംപ്ലക്‌സ്, നന്തിലത്ത്, എ കെ ജി റോഡ് ഉള്‍പ്പെടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ് മുതല്‍ മേലെ ചൊവ്വ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കാടാച്ചിറ  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊശോര്‍മൂല, കോവിലകം, ഗുരുമഠം  ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ ഭാഗികമായികണ്ണൂരിൽ നാളെ സ്ഥലങ്ങൾ
.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നുച്ചിവയല്‍, കുന്നാവ്, ഒറ്റത്തെങ്ങ്, മുത്തപ്പന്‍ കാവ് ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ അയ്യല്ലൂര്‍, ഇടവേലിക്കല്‍, ശിവപുരം ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: