ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ; ഇതുമൊരു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജാണ്

പരിയാരം: സർക്കാർ ഫണ്ടും സൗജന്യ ചികിത്സയുമില്ല. എന്നിട്ടും പേര് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി!. പരിയാരം ഗവ.കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൂർണമായി സർക്കാർ സ്ഥാപനമായിട്ടു 3 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ പോലും നിർത്തി വച്ച സ്ഥിതിയാണ്. ഇപ്പോഴും രോഗികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു ചികിത്സാ ബില്ല് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലും ഡെന്റൽ ഒപിയിലും 50 രൂപയും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽറ്റിയില്‍ 200 രൂപയും പരിശോധന ഫീസും വാങ്ങുന്നുണ്ട്.സർക്കാരിന്‍റെ വിവിധ സൗജന്യചികിത്സാ പദ്ധതികൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സയ്ക്കായി നിർദേശിച്ച പല മരുന്നുകളും ആശുപത്രി ഫാർമസിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. സൗജന്യമായി ലഭിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ ആശുപത്രി ഫാർമസിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തുനിന്നു വാങ്ങണം. ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി മെഡിക്കൽ കോളജ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി മുൻകയ്യെടുത്ത് ആശുപത്രിക്കു ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുമെന്നാണു ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: