ന്യൂനപക്ഷ പ്രിമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട തിയതി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഒക്ടോബർ 15 വരെ സമർപ്പിക്കാം

ന്യൂനപക്ഷ പ്രിമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി അടുത്ത മാസം 15 വരെ നീട്ടി.

നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈൻ ആയി മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ആയതിനാൽ ഒക്ടോബർ 15 നു മുമ്പ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിനായുളള അപേക്ഷകൾ ക്രഷ് റിന്യൂവൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ
സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് മറ്റ് അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും
പ്രിൻസിപ്പാൾമാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: