സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഉളിയിൽ: ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തികൊണ്ട്

ഉളിയിൽ ഗവ.യു.പി സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംങ്ങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.. സ്കൂൾ ലീഡറായി മുഹമ്മദ് സജാദ്.കെ.ടി യെയും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായി ഫാത്തിമത്ത് ഫിദ.കെ.വിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്പീക്കൾ സ്ഥാനത്തേക്ക് വി.സഹല യെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.. അധ്യാപകരായ പി.വി.രജീഷ്,പി.കെ.വാഹിദ്,പി.കെ.അജ്മൽ, കെ.വി.ഷിജു, റീജ, സീനത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: