അഴീക്കോട് ശ്രീ പാലോട്ട് കാവിൽ ആഗസ്ത 5 മുതൽ സംസ്കൃത പoന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു

അഴീക്കോട് ശ്രീ പാലോട്ട് കാവിൽ ആഗസ്ത് 5 മുതൽ സംസ്കൃത പoന

ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു
രാവിലെ 11:30 ഉദ്ഘാടനം സഭ
ബഹുഭാഷാപണ്ഡിതനായ ശ്രീ പുനലൂർ പ്രഭാകർ ജി ക്ലാസ്സ് നൽകുന്നു.
പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ
8111852229 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: