വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു; കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു

ജൂൺ 29ന് ആരംഭിക്കുന്ന കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി അവസാന വർഷ പരീയ്ക്കായി സെന്ററുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷകൾ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടി. ബസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്തെ സെന്ററുകളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ദുരിതം ”കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ’ ന്യൂസ് വാർത്ത ആക്കിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ വാഹനം പിടിച്ചു പരീക്ഷക്കെത്തുക എന്നത് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യിരുന്നു. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം തൊട്ടടുത്ത് അനുവദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്കെത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: