അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി യുവജനക്ഷേമബോർഡിന് പി.പി.ഇ കിറ്റുകൾ കൈമാറി

അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുവജനക്ഷേമബോർഡിന് പി.പി.ഇ കിറ്റുകൾ കൈമാറി. നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേർസ് മുൻ പ്രസിഡണ്ടും പി.വി.എൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉടമയുമായ ശ്രീ.വിനോദ് നാരായണൻ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ഷിസിൽ തേനായിക്ക് കിറ്റ് കൈമാറി .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: