അഴീക്കോട് ഗവ: വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തകരാറിലായ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം നന്നാക്കി നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ അഴീക്കൽ മേഖല കമ്മിറ്റി

അഴീക്കോട് ചാലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലെ തകരാറിലായ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം ഡിവൈഎഫ്ഐ അഴീക്കൽ മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നന്നാക്കി നൽകി.ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം തകരാറിലായതിനാൽ മലിന ജലം വേസ്റ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ടത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗൺ ആയതിനാൽ പണിക്കാരെ കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാര്യമറിഞ്ഞെത്തിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിസിൽ തേനായിയുടെയും മേഖലാ സെക്രട്ടറി ലജിത്ത് എം.വിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: