കണ്ണൂരിലെ ഏഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ എസ് ഐ മാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

കണ്ണൂർ:ജില്ലയിൽ ഏഴ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സ്ഥലംമാറ്റി. മട്ടന്നൂർ, പേരാവൂർ, മുഴക്കുന്ന്, പയ്യന്നൂർ, പരിയാരം, ശ്രീകണ്ഠപുരം, ആറളം, സ്റ്റേഷനുകളിലെ സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടർമാരെയാണ് മാറ്റിയത്. മട്ടന്നൂർ എസ് ഐ സി.സി. ലതീഷിനെ മുഴക്കുന്നിലേക്കും, പേരാവൂർ എസ് ഐ, പി വിജേഷിനെ മട്ടന്നൂരിലേക്കും മാറ്റി.മുഴക്കുന്ന് എസ്.ഐ, എം.എൻ ബിജോയിയെ പേരാവൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിയെ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ പരിയാരത്തെ ബാബു മോന് പയ്യന്നൂരിന്റെ ചുമതല നൽകി.ശ്രീകണ്ഠാപുരം എസ് ഐ, എം.പി ഷാജിക്കാണ് പരിയാരത്തിന്റെ ചുമതല. ആറളം സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടോണി ജെ മറ്റത്തെ കേളകത്തേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: