കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ (29/1/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

മട്ടന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മട്ടന്നൂർ അമ്പലം റോഡ്, മരുതായി, കിളിയങ്ങാട്, മണ്ണൂര്, മുള്ള്യം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 29) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പരിയാരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ബർക്ക അപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, ആദർശ് അപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, സി എച്ച് ഡയാലിസിസ് സെന്റർ, ഏമ്പേറ്റ്, ഐ ആർ സി, വെളിച്ചാനം, പെരുവളങ്ങ, കുണ്ടപ്പാറ, കടുക്കച്ചാൽ, മുടിക്കാനം, പൊന്നുരുക്കിപ്പാറ, ആലുള്ളപൊയിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 29) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: