യുവാവിനെ കാണ്മാനില്ല

അഴിയൂർ: പൂഴിതലയിലെ ചില്ലിപറമ്പിൽ ഹൗസിൽ സി.പി മുനീബ് (36)നെ 12.01.2019 മുതൽ കാണമാനില്ല. യുവാവിനെ കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നംമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുക.9747334078, 7510964205

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: