എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്സ് മീറ്റ്

കോച്ചിംഗ് സെന്റർ കൊളച്ചേരി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്, നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്ര, കണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തല സ്പോർട്സ് മീറ്റ് 2019 ഡിസംബർ 28,29 തീയ്യതികളിൽ കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ (തവളപ്പാറ) വെച്ച് നടക്കും.
contact:8606735582,8129582121

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: