ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

ചെറുപുഴ :ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഭാര്യ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. വയക്കര പാണ്ടി കടവിലെ ഫിലിപ്പിനെ മകൻ. തൊണ്ടൻ കുളം റെയ്ബൻ (45) നെ യാണ് കാണ്മാനില്ല എന്ന് കാണിച്ച് ഭാര്യ ജിൻസി ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ 23ന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുകയാണ് എന്നുപറഞ്ഞ്. പോയതിനുശേഷം നാളിതുവരെയായി തിരിച്ചുവന്നില്ല. ചെറുപുഴ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: