സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടി കാഞ്ഞിരക്കെല്ലി ശശിപ്പാറ ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്റർ

കിരൺ ജോർജ്

കർണാടക വനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാഞ്ഞിരക്കെല്ലി ശശിപ്പാറ ടൂറിസം കേന്ദ്രം സഞ്ചാരികൾ തീർത്തും കൈയൊഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൽ കാഞ്ഞിരക്കെല്ലി വളരെ പിന്നിലാണ്. ജില്ലയുടെ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ടൂറിസം മേഖലയാണ് കാഞ്ഞിരക്കെല്ലി കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് തീർത്തും ഈ സ്ഥലത്തോട്ടുള്ള റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിരവധി വിദേശി സഞ്ചാരികൾ എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.എന്നാൽ അധികൃതർ വേണ്ടത്ര സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തത് പ്രതിഷേധിത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: