ടി.പി കൊലക്കേസ്: ചട്ടം ലംഘിച്ച് കുഞ്ഞനന്തന് വീണ്ടും പരോള് : ഇത്തവണ ഒരു മാസത്തിലേറെ

ടി.പി കൊലക്കേസ് പ്രതി കുഞ്ഞനന്തന് ചട്ടം ലംഘിച്ച് വീണ്ടും പരോള് അനുവദിച്ച് പിണറായി സര്ക്കാര്.

ആദ്യം പത്ത് ദിവസം മാത്രം പരോള് കിട്ടിയ കുഞ്ഞനന്തന് വീണ്ടും 15 ദിവസം നീട്ടി നല്കിയിരുന്നു.ഇപ്പോള് വീണ്ടും 15 ദിവസം കുടി പരോള് നീട്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സര്ക്കാര്. ആകെ 40 ദിവസത്തെ പരോള്. സെപ്റ്റംബര് 21 നാണ് കുഞ്ഞനന്തന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരോള് അനുവദിച്ചത്.
2014 ജനുവരിയില് ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലെത്തിയ കുഞ്ഞനന്തന്റെ പരോള് ദിവസങ്ങള് മാത്രം ഇതോടെ 384 ആയി.വീട്ടിലെത്തിയ കുഞ്ഞനന്തന് പരോള് നീട്ടിനല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതോടെ വീണ്ടും 15 ദിവസം കൂടി നല്കി.അതും മതിയാകാതെയാണ് വീണ്ടും 15 ദിവസത്തേയ്ക്ക് കൂടി പരോള് അനുവദിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞനന്തന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും,ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അനുവദിച്ചതും.ഇക്കഴിഞ്ഞ 16 നാണ് കുഞ്ഞനന്തന് അടിയന്തിര പരോള് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.നിരവധി തടവുകാരുടെ പരോള് അപേക്ഷകള് മറികടന്നാണ് കുഞ്ഞനന്തന് ഇത്രയും ദിവസം പരോള് നല്കിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: