മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം

മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്ത്മാറ്റിക്‌സ് സീനിയർ അധ്യാപകരേയും

ഇക്കണോമിക്‌സ് ജൂനിയർ അധ്യാപകരെയും നിയമിക്കുന്നു. താൽപര്യമുള്ള ഉദേ്യാഗാർഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സലും പകർപ്പും സഹിതം ഒക്‌ടോബർ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ മുമ്പാകെ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജരാകണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: