കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ പി.പി.രാജൻ നിര്യാതനായി.

കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ പി.പി.വേണുവിൻെറ സഹോദരൻ  റിട്ട. കേനറ ബാങ്ക് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥൻ കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ പി.പി.രാജൻ(60) നിര്യാതനായി. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനു പയ്യാമ്പലത്ത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: