കരൾരോഗി കിഡ്ണിരോഗി കിടപ്പു രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന ഉറപ്പുവരുത്തി വാക്‌സിൻ ലഭ്യമാക്കുക; കൈരളിചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ധർണ്ണ നടത്തുന്നു

           


 

     കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ അപാകത        പരിഹരിക്കുക, ജീവിക്കാനുള്ള                    അവകാശം നിഷേധിക്കാതിരിക്കുക

കോവിഡിന്റെ മറവിൽ പാവങ്ങളുടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാതിരിക്കുക.

കിഡ്‌നി, കാൻസർ,മറ്റു കിടപ്പു രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന ഉറപ്പുവരുത്തി വാക്‌സിൻ ലഭ്യമാക്കുക.

വാക്‌സിൻ ല്ഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തിമായി കൈക്കൊള്ളുക.

 കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ സ്പോട് രെജിസ്ട്രേഷൻ  നീതിപൂർവമാക്കുക 

എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്ന കൈരളിചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർ  കണ്ണൂർ കാൾടെക്സ് ബസ്സ്സ്റ്റോപ്പ്‌ പരിസർത്ത് 28.7.21 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് ധർണാ സമരം നടത്തുന്നു. കൈരളി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് മാവില അറിയിച്ചു

                   

                                 

                                            

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: