വിശപ്പ് രഹിത കേരളം:
അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ ജനകീയ ഹോട്ടൽ  ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു


ചിറക്കൽ: കേരള സർക്കാരിന്റെ വിശപ്പുരഹിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ഹോട്ടലിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് ഊൺ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വിലയിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, കുടുംബശ്രീയും, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ജനകീയ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നത് ചിറക്കൽ വിവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ക്യാന്റീൻനാണ് ജനകീയ ഹോട്ടൽ ആക്കി മാറ്റിയത്
ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.സോമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: