കുഴിക്കൽ എൽ.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി

ഇല്ലം മൂലയിൽ രോഗം മൂലം വ്യഥയനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി

കുഴിക്കൽ എൽ.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ വച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ സൊസൈറ്റി വൈ. പ്രസി. പി. രതീശൻ ഏറ്റു വാങ്ങി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: