കളക്ട്രേറ്റിൽ കുന്നുകൂടി മാലിന്യം

ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കളക്ടേറ്റിൽത്തന്നെ മാലിന്യം നീക്കുന്നില്ല.ഓഫീസുകളിലെ കടലാസും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടും പിൻഭാഗത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നു. നീക്കം ചെയ്ത് സംസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനവുമില്ല.മുൻപ്‌ കത്തിച്ചുകളയാറുണ്ട്. മഴയായതിനാൽ അതും ഇനി നടക്കില്ല.പൊട്ടിയ കസേരകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ ദിനംതോറും മാലിന്യം കൂടുകയാണിവിടെ.പൊതുമരാമത്ത് കോംപ്ലക്സിലും മാലിന്യം കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം മലിനജലം ഒഴുകിപ്പരക്കുകയാണ്.സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുഴിച്ചിടുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ അതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: