പോലീസിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഇത്‌ കാണാതെ പോവരുത്‌. ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് താങ്ങായി മയ്യില്‍ ജനമൈത്രി പോലീസ്

‌പോലീസിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഇത്‌ കാണാതെ പോവരുത്‌. ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് താങ്ങായി മയ്യില്‍ ജനമൈത്രി പോലീസ്.

കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

https://youtu.be/i9ZvANkl9tA

%d bloggers like this: