നിലവിലുള്ള വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവിന് 3 മാസത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് RBI

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെയും ലോക്ക് ഡൗണിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ ലോണുകൾക്കും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് RBI. എല്ലാ ലോണുകൾക്കും തിരിച്ചടവുകൾക്ക് സാവകാശം. റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകളും കുറച്ചു. റിപ്പോ, റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ നിരക്കുകൾ കുറച്ചു. 5.15 ഇത് നിന്ന് 4.4 ആയി റിപ്പോ നിരക്ക് കുറച്ചു. റിപ്പോ നിരക്കിൽ 0.75 % കുറവ്. നാണ്യപ്പെരുപ്പം സുരക്ഷിത നിലയിൽ. റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ 0.90% കുറച്ചു. 4.9 ഇൽ നിന്ന് നാലിലേക്കാണ് കുറച്ചത്. ഇതോടെ ഭവന, വാഹന വായ്‌പാ നിരക്കുകൾ കുറയും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: