കണ്ണൂർ ആറ്റടപ്പ സ്വദേശി ബാദുഷ (14) നെ 25/12/18 മുതൽ കാൺമാനില്ല

കണ്ണൂർ ആറ്റടപ്പ സ്വദേശി “ബാദുഷ” എന്ന 14 വയസുള്ള ഈ കുട്ടിയെ 25-12-2018 മുതൽ കാണ്മാനില്ല
കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ കണ്ണൂർ എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ വിവരം അറിയിക്കുക.

9567177630

Verifyd by, kannurvarthakal.com
25-12-2018,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: