റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം

പുതിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിനായി മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നടന്ന ക്യാമ്പില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയവര്‍ക്ക് (ഓണ്‍ ലൈന്‍/ അക്ഷയ അപേക്ഷകള്‍ ഒഴികെ) ഡിസംബര്‍ 28 ന് കണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസില്‍ പുതിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ടോക്കണ്‍ നമ്പര്‍ 209 മുതല്‍ 325 വരെയുളള അപേക്ഷകര്‍ സപ്ലൈ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുളള ടോക്കണും നിലവില്‍ പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളും, കാര്‍ഡുകളുടെ വിലയും സഹിതം രാവിലെ 10.30 നും 4 മണിക്കും ഇടയില്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസില്‍ ഹാജരായി കാര്‍ഡ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: