ബാറ്റ്മിന്റണിൽ സ്വർണ്ണം നേടി

പയ്യന്നൂർ ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും പയ്യന്നൂർ റാങ്ങ് ദിവ്യു ബാറ്റ്മിൻറ്റൺ അക്കാദമയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ശ്രീനിവാസ് ഷേണായ് പി, ഗുജറാത്തിലെ ഗോധ്രയിൽ വച്ചു നടന്ന അഞ്ചാമത് സ്റ്റുഡന്റ്സ് നാഷനൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ്മിൻറ്റൺ അണ്ടർ 12 കാറ്റഗറിയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി. മലേഷ്യയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ്റ്റ്സ് ഏഷ്യൻ ഒളിമ്പിക്സിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അർഹതയും നേടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: