ബക്കളംനെല്ലിയോട്ട് ഇടത്താവളം ഭക്ഷൃധാനൃങ്ങൾ നൽകി….

പയ്യന്നൂർ:ഐ.ആർ.പി.സി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കായി ബക്കളം നെല്ലിയൊട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത്. രണ്ട് മാസത്തേക്കായി ഒരുക്കിയ. ആരോഗ്യ പരിപാലന ഇടത്താവളത്തിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ സോണൽകമ്മറ്റി ഭക്ഷൃധാനൃങ്ങളം പച്ചക്കറി കളം നൽകി.. വൃവസായ മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ സോണൽ കൺവീനർ പി.വി.ലക്ഷ്മണനിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.വി.മുഹമ്മദ് അഷറഫ്. ഏ.കൃഷ്ണൻ. വി.പി.സുകുമാരൻ. ഇ.കരുണാകരൻ.. സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: