പാന്തോട്ടം കൊയ്യാലൻ തറവാട് ശ്രീ തൊണ്ടച്ചൻ ദേവസ്ഥാനം പത്താമുദയ അടിയന്തിരവും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും ശനിയാഴ്ച നടക്കും

പാന്തോട്ടം:കൊയ്യാലൻ തറവാട് ശ്രീ തൊണ്ടച്ചൻ ദേവസ്ഥാനം പത്താമുദയ അടിയന്തിരവും കുടുബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും ശനിയാഴ്ച(27-10-2018) ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: