പേഴ്സ് നഷ്ട്ടപെട്ടു

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉം ATM കാർഡും അടങ്ങിയ ഒരു പേഴ്‌സ് ഇന്നലെ 25-10-2018ന് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ റൂട്ടിൽ നഷ്ട്ടപെട്ടു കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ

ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക 9947602109

മാക്സിമം ഷെയർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: