നണിയൂർ: കെ.എൻ.വി മോഹനന് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി

അർബുദ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നണിയൂർ നമ്പ്രം സ്വദേശി കെ.എൻ.വി.മോഹനന് ഷുഹൈബ്

സ്മാരകസെൽ സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സാസഹായം മയ്യിൽ മണഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസി: കെ.പി.ശശിധരൻ കൈമാറി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: