പോലൂണ് പുതിയപുരയിൽ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി(88) അന്തരിച്ചു

പോലൂണ് പുതിയപുരയിൽ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി(88) അന്തരിച്ചു
എം.കെ ഹൗസ്,

അഞ്ചുക്കണ്ടി, കണ്ണൂർ.
കബറടക്കം
നാളെ രാവിലെ 9.30 .
കണ്ണൂർ സിറ്റി കുഞ്ഞിപ്പള്ളി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: