പ്രാദേശിക ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളിൽ ആദ്യമായി 50000 ഡൗൺലോഡുകൾ പിന്നിട്ട് കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ

കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടലിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ 50000 ഡൗൺലോഡുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. വെറും 9 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട്…. ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ…. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

App Download Link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: