എം.കെ നാരായണൻ (80) നിര്യാതനായി

അഞ്ചരക്കണ്ടി: എം.കെ നാരായണൻ

(80) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: സുശീല
മക്കൾ: വിനീപ്, വിജീഷ്, വിനേഷ്, വിന്യ.
ഇന്ന് 3 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലം പൊതുശ്മശാനത്ത് സംസ്‍കരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: