ബി.പി. ഉമ്മർകുട്ടി ഹാജി (കൊളോൻ) നിര്യാതനായി

പാപ്പിനിശ്ശേരി സ്വദേശിയും വളപട്ടണത്തെ

പഴയ കാല മരവ്യവസായിയും ആയ B. P. ഉമ്മർകുട്ടി ഹാജി (കൊളോൻ ) നിര്യാതനായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: