പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് പിലിക്കോട് ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

പയ്യന്നൂരിനടുത്ത പിലിക്കോട് തർക്കത്തിനിടെ വെടിയേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു. പിലിക്കോട് തെരുവിലെ സുരേന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത്. അയൽവാസി സനലണത്രെ നാടൻ തോക്കിൽ നിന്നും വെടി ഉതിർത്തത്.ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: