കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കതിരൂർ, കോട്ടയം മലബാർ, കൂത്തുപറമ്പ്, തലശ്ശേരി, മട്ടന്നൂർ, മേക്കുന്ന് സ്വദേശികൾക്ക്

കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവർ കതിരൂർ, കോട്ടയം മലബാർ, കൂത്തുപറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലെ 2 പേർക്ക് വീതവും തലശ്ശേരി, മട്ടന്നൂർ, മേക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ ഓരോരുത്തർക്കും. എല്ലവരും ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. ഇതോടെ കണ്ണൂരിൽ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 24 ആയി

One thought on “കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കതിരൂർ, കോട്ടയം മലബാർ, കൂത്തുപറമ്പ്, തലശ്ശേരി, മട്ടന്നൂർ, മേക്കുന്ന് സ്വദേശികൾക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: