അഞ്ചരക്കണ്ടി ചാമ്പാട് തകൃതിയായി റോഡിരികിൽ വെച്ച് മൽസ്യ വിൽപ്പന; നിരവധി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് വില്പന നിർത്തിച്ചു

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗൺ നിർദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി അഞ്ചരക്കണ്ടി ചാമ്പാട് റോഡരികിൽ മൽസ്യം വിൽക്കുന്നു. അന്യ ദേശത്തു നിന്നടക്കം ആളുകൾ കൂട്ടമായി നിന്ന് മൽസ്യം വാങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് വില്പന അവസാനിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: