കലാലയങ്ങളില്‍ പഠിപ്പുമുടക്കി സമരങ്ങള്‍ നിരോധിച്ച് ഹൈക്കോടതി

കലാലയങ്ങളില്‍ പഠിപ്പുമുടക്കി സമരം പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഹനിക്കുന്ന കലാലയ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല. സമരത്തിനും പഠിപ്പുമുടക്കിനും വിദ്യാര്‍ഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ക്യാംപസുകള്‍ വേദിയാകേണ്ടത് സമാധാനപരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കെന്നും ഹൈക്കോടതി. ഘെരാവോ, ധര്‍ണ, മാര്‍ച്ച് തുടങ്ങി എല്ലാ സമരമുറകള്‍ക്കും നിരോധനം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: