കശുമാങ്ങയില്‍നിന്നും മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി തേടി കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍

കശുമാങ്ങയില്‍നിന്നും മദ്യം (ഫെനി) ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് അനുമതി തേടി കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാരിന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചു. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും അനുമതില്‍ ലഭിച്ചാലുടന്‍ മദ്യ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കും.
നിലവില്‍ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്. ഇതോടെ വെറുതെ നഷ്ടമാകുന്ന കശുമാങ്ങയെ മൂല്യ വര്‍ധിത ഉത്പന്നമാക്കി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കും.

നഷ്ടത്തില്‍ കിടക്കുന്ന കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ ലാഭത്തിലെത്തിക്കാ‍ന്‍ കശുമാങ്ങയില്‍നിന്നും മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാണ് കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള 30 ഫാക്ടറികളിലായി ഫെനി ഉത്പദനവും ആരംഭിക്കാനാണ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: