മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക്  സൗജന്യ ബാങ്ക് പരീക്ഷാപരിശീലനം

സംസ്ഥാന മത്സ്യവകുപ്പ് മുഖേന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ ബാങ്ക് പരീക്ഷാ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.  അപേക്ഷ ഫോറം കണ്ണൂര്‍ മാപ്പിളബേ ഫിഷറീസ് കോപ്ലക്‌സിലുള്ള ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും.  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോറം ഡിസംബര്‍ 31 ന് മുമ്പ് ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബിരുദതലത്തില്‍ 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ വിജയിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള            മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമെ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.  ഫോണ്‍: 0497 2731081.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: