പോലീസ് ഇലക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു.

കണ്ണൂർ :ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാലോ, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിലോ, നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയോ നിയമലംഘനങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഇലക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ അറിയിക്കുന്നതിന് വിളിക്കാം 9497964143 എന്ന നമ്പറില്‍. ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: