വെളളൂർ രാഗ കാരുണ്യയുടെ വയലാർ അനുസ്മരണവും ഗാനാലാപന മത്സരവും നവംമ്പർ 4ന്

വെളളൂർ രാഗ കാരുണ്യയുടെ വയലാർ അനുസ്മരണവും ഗാനാലാപന മത്സരവും
നവംമ്പർ 4ന് ഞായറാഴ്ച ഏച്ചിലാoവയൽ

ഗ്രാമിണ വായനശാലാ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വെച്ച് ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ
കേഷ് പ്രൈസുകളും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും.
നവംമ്പർ 4ന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഏച്ചി ലാംവയൽ ഗ്രാമീണ വായന ശാലയിൽ വെച്ച് വയലാർ അനുസ്മരണം വയലാർ ഗാനാലാപന മത്സരവും
പങ്കെടുക്കുന്നവർ നവംബർ 1ന് മുൻപ് പേര് റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
9847219683

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: