കൊയിലി ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് ഒ.പി .ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

കൊയിലി ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ.കെ.പ്രമോദിന്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചിച്ച് ഇന്ന് (25:10:18) ഒ.പി .ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: