അന്തരിച്ചു

കണ്ണൂർ, പാപ്പിനിശ്ശേരി അരോളിയിലെ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു സംസ്ക്കാരം നാളെ രാവിലെ 10-30 ന് സമുദായ ശ്‌മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: